آذری ها  
دیارِ آذربایجان، تالش و زبان های آذری، تالشی، تاتی
نویسنده: ضیاء طرقدار
  مشخصات ظاهری : 140 ص.